Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Právny základ

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj „zákon o protispoločenskej činnosti“)

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika

Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023


Protispoločenská činnosť

Konanie, ktoré je trestným činom, ako aj konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Inak povedané, ide o každé konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a presahuje záujem jednotlivca.

Zodpovedná osoba

Zamestnanec Kancelárie ústavného súdu SR, ktorý bol vedúcim Kancelárie ústavného súdu SR v súlade s § 10 ods. (1) zákona o protispoločenskej činnosti určený plniť úlohy zamestnávateľa, a to najmä pri podávaní, preverovaní, vybavovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Kancelárii ústavného súdu SR.

Zodpovedná osoba Kancelárie Ústavného súdu SR
riaditeľka osobného úradu
Kancelárie ústavného súdu SR
email: protispolocenskacinnost@ustavnysud.sk

Náhradník zodpovednej osoby Kancelárie Ústavného súdu SR
právnik vykonávajúci úlohy na osobnom úrade
Kancelárie Ústavného súdu SR,
email: protispolocenskacinnost@ustavnysud.sk.

pozíciu zodpovednej osoby zastáva v Kancelárii Ústavného súdu SR vždy zamestnanec, ktorý požíva dôveru nielen vedenia Kancelárie ústavného súdu SR, ale je všeobecne rešpektovaný aj v očiach ostatných zamestnancov  ak sa zodpovedná osoba dostane s obsahom oznámenia o protispoločenskej činnosti do konfliktu záujmov, bude oznámenie smerované priamo voči nej alebo bude neprítomná, budú úlohy zodpovednej osoby zverené jej určenému náhradníkovi, ktorý ju v predmetnej veci plnohodnotne zastúpi

Protikorupčná jednotka

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti a dôveryhodnosti vnútorného systému preverovania oznámení Kancelárie Ústavného súdu SR sa zriaďuje aj protikorupčná jednotka, ktorá má dvoch stálych členov a jedného „rotujúceho“ člena, ktorý sa vyberá na základe konkrétneho oznámenia a potreby odborných znalostí pre jeho úspešné prešetrenie. Ak si oznámenie nevyžaduje špecifického zamestnanca, možno prizvať člena odborovej organizácie. Predsedom a stálym členom protikorupčnej jednotky bude vždy zamestnanec aktuálne pôsobiaci na pozícii zodpovednej osoby.

obrazok protispolocenska jednotka

Protikorupčná jednotka pri preverovaní oznámenia vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie.

Protikorupčná jednotka je povinná preveriť oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.

Účel Smernice Kancelárie Ústavného súdu SR o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Účelom tejto Smernice je vytvorenie funkčného, efektívneho a transparentného vnútorného systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti v Kancelárii ústavného súdu SR (ďalej aj „vnútorný systém preverovania oznámení“), a to v súlade s podmienkami stanovenými zákonom o protispoločenskej činnosti.

Efektívny vnútorný systém preverovania oznámení by mal najmä:

  • odstrašovať potencionálnych páchateľov
  • prispievať k ochote zamestnancov oznamovať nezákonnú činnosť
  • chrániť verejné zdroje
  • posilňovať dôveru v inštitúciu
  • zvyšovať transparentnosť

Ako oznámiť protispoločenskú činnosť ?

Oznamovateľom sa rozumie zamestnanec Kancelárie ústavného súdu SR v pracovnoprávnom, štátnozamestnaneckom alebo inom obdobnom vzťahu (odborná (absolventská) prax, stáž, dobrovoľník, externý súdny poradca), ktorý v dobrej viere urobí oznámenie zodpovednej osobe Kancelárie ústavného súdu SR (zamestnávateľovi) alebo orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (podľa §2 písm. g) zákona o protispoločenskej činnosti); za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba uvedená v ustanovení §2 písm. a) zákona o protispoločenskej činnosti

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym, štátnozamestnaneckým alebo iným obdobným vzťahom, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa je kvalifikované oznámenie.

Oznámenie možno podať:

  • písomne poštou (na obálke je potrebné vyznačiť „OZNÁMENIE O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“), alebo priamo zodpovednej osobe, ktorú nájdete v budove B3, v kancelárii 3.226
  • písomne poštou (na obálke je potrebné vyznačiť „OZNÁMENIE O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“), alebo priamo náhradníkovi zodpovednej osoby (v prípade neprítomnosti zodpovednej osoby), ktorého nájdete v budove B3, v kancelárii 3.227 
  • osobne (ústne) zodpovednej osobe do zápisnice
  • osobne (ústne) náhradníkovi zodpovednej osoby (v prípade neprítomnosti zodpovednej osoby) do zápisnice
  • elektronickou poštou (e-mailom) na email zodpovednej osoby (protispolocenskacinnost@ustavnysud.sk)

Pre úspešné preverenie oznámenia je nevyhnutné, aby oznámenie obsahovalo podrobný popis napádanej protispoločenskej činnosti, ktorý bude obsahovať všetky informácie oznamovateľa týkajúce sa predmetnej veci, označenie všetkých dôkazov preukazujúcich tvrdenia oznamovateľa, ako aj označenie prípadných svedkov predmetnej (napádanej) protispoločenskej činnosti

Preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti

NERELEVATNÉ OZNÁMENIE

obrazok procesu nerelevantneho oznamenia

Preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti

RELEVATNÉ OZNÁMENIE

obrazok procesu relevantneho oznamenia

Ochrana oznamovateľa

V prípade, že oznamovateľ podal oznámenie priamo napr. vo forme trestného oznámenia prokurátorovi, resp. podal oznámenie na začatie konania o správnom delikte príslušnému správnemu orgánu, má právo požiadať o udelenie ochrany v rámci trestného konania, resp. konania o správnom delikte v súlade s ustanovením § 3 a § 5 zákona o protispoločenskej činnosti, a stať sa tak chráneným oznamovateľom.

V prípade, že osoba, ktorá oznámenie podala, získa postavenie chráneného oznamovateľa, zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom, štátnozamestnaneckom alebo inom obdobnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Podrobnosti o povinnostiach zamestnávateľa pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti ustanovuje § 7 zákona o protispoločenskej činnosti.

Zodpovedná osoba a protikorupčná jednotka žiadnym spôsobom nebráni oznámeniu, nespomaľuje proces preverovania, a za žiadnych okolností neodhaľuje identitu oznamovateľa. Kancelária ústavného súdu SR sa zaručuje oznamovateľom poskytovať najvyššiu možnú ochranu tak pri podaní oznámenia, ako aj pri jeho preverovaní a oznamovaní výsledku preverenia veci.

Oznámenie možno tiež podať na orgány príslušné na prijatie oznámenia, ktorými sú Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa ustanovenia § 2 písm. d) bodu 3 a 4 zákona o protispoločenskej činnosti alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

Dôležité internetové stránky

Úrad na ochranu oznamovateľov

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prokuratúra Slovenskej republiky

Úrad špeciálnej prokuratúry

Úrad vlády Slovenskej republiky

Dokumenty

Kompletné znenie Smernice Kancelárie Ústavného súdu SR č. 8/2023 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (PDF, 982 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.5.2023 Dátum aktualizácie: 29.11.2023