Nakladanie s majetkom štátu

Prebytočný majetok štátu v správe Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Register ponúkaného majetku

Stav nehnuteľného majetku štátu v správe Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

LV č. 11337 (Staré Mesto)

Pozemky:

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Katastrálne územie Ev. č. maj. Druh pozemku Parcela č. Výmera v m2 Účtovná hodnota v €
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 452 Pozemok-budova 3 620/1 802 21 296,70
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 897 Pozemok-budova 3 620/2 603 16 013,89
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 454 Pozemok-nádvorie 622/1 4581 121 648,45
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 824 Pozemok-prístrešok 622/2 482 12 799,58
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 455 Pozemok-budova 2 623 811 21 536,21
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 456 Pozemok-budova 1 626 761 20 208,46

Stavby:

Katastrálne územie, obec Ev. č. maj. Druh stavby Súpisné číslo Na parcele číslo Účtovná hodnota v € Rok obstarania
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 457 Admin.budova č.1 +TZ 58 626 2 376 024,98 2002
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 458 Admin.budova č.2 3224 623 3 351 705,51 2002
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 459 Admin.budova č.3 331 620/1,2 4 902 895,68 2002
Stredné mesto, obec Košice – Staré mesto (Hlavná 110) 686 Zastav.plochy nádvoria   622/1, 622/2 369 838,54 2002
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 461 Prípojky na nádvorí   622/1, 622/2 304 679,23 2002
Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto (Hlavná 110) 819 Prístrešok 3355 622/2 73 057,41 2008