Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka

Ročné účtovné závierky Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky pozostávajúce zo súvahy, výkazu zisku a strát a poznámok sú umiestnené vo verejne prístupnom „Registri účtovných závierok“ na www.registeruz.sk.

Vypísaním názvu inštitúcie (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky) alebo uvedením jej IČO (31947000) sa umožní prístup do ročných účtovných závierok od roku 2009.