Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2024

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 534/2023 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2024. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je vrátane jeho úprav k 15.5.2024 takýto:

Názov Suma                   
Príjmy kapitoly kód zdroja 111 9 900,00 €  
Príjmy kapitoly kód zdroja 72e        100,00 €  
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie     9 113 660,27 €  
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 760 391,40 €  
Kapitálové výdavky    347 718,00 €  

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2024:

Názov Suma                   
00A-Ochrana ústavnosti               8 018 242,97 €  
0EK04-Informačné technológie 1 026 870,67 €  
0EJ0M01-Rozvoj governance a inf.a kybernetickej bezpečnosti 2 375,08 €  
0EJ0M02-Rozvoj IS ÚS  66 171,55 €  

 

V Košiciach 15.5.2024

Ing. Tomáš Mosný, v. r .

vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR