Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2024

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 534/2023 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2024. Pre kapitolu Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je takýto:

Názov Suma
Príjmy kapitoly kód zdroja 111        9 900,00 €
Príjmy kapitoly kód zdroja 72e                  100,00 €
Výdavky kapitoly celkom vrátane prostriedkov Európskej únie 8 574 991,00 €
Z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 675 405,00 €
Kapitálové výdavky    211 118,00 €

 

Rozpočet výdavkov podľa programovej štruktúry na rok 2024:

Názov Suma
00A-Ochrana ústavnosti 7 639 011,00 €
0EK04-informačné technológie    935 980,00 €
   

V Košiciach 12.1. 2024

Ing. Tomáš Mosný, v. r .

vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR