Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Názov projektu

Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)

Cieľ projektu

 1. Efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutí ústavného súdu.
 2. Zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a trestnom konaní.
 3. Koordinovaným postupom so zainteresovanými subjektmi zabezpečiť precíznejšiu riadiacu a kontrolnú činnosť na všeobecných súdoch v konkrétnych prípadoch.
 4. Po splnení podmienok iniciovať disciplinárnu zodpovednosť sudcov (prokurátorov, vyšetrovateľov).
 5. Napomáhať predchádzaniu uplatňovania právnej zodpovednosti proti Slovenskej republike v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva z dôvodu porušenia ľudských práv a základných slobôd sťažovateľov.

Personálne a organizačné zabezpečenie projektu

 1. Vedúca projektu: JUDr. Ivetta Macejková, PhD. predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
 2. Koordinátor projektu: JUDr. Peter Šamko poradca predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky bývalý sudca Krajského súdu v Bratislave
 3. Pracovná skupina vytvorená zo zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Rozpočet

Projekt nezakladá nárok na rozpočtové prostriedky.

Dĺžka trvania projektu

 • I. etapa: roky 2010 – 2013
 • II. etapa: roky 2014 – 2017

Metodika projektu

 1. Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Doručenie rozhodnutia ústavného súdu všeobecnému súdu, polícii, prokuratúre.
 3. Po uplynutí primeranej lehoty výzva na podanie informácie o kontrole (dohľad) bezprieťahovosti konania príslušného orgánu verejnej moci – prijatie opatrení na nápravu, resp. či všeobecný súd rešpektoval právny názor ústavného súdu, aký je stav konkrétneho súdneho konania a či konkrétnym sťažovateľom bola vyplatená suma primeraného finančného zadosťučinenia, resp. v právoplatne skončených veciach žiadosť o zaslanie právoplatného rozhodnutia všeobecného súdu.
 4. Kontrolné prostriedky zamerať najmä na to, či:

  a) sa rešpektuje príkaz ústavného súdu,

  b) sa postupuje v ďalšom konaní bez zbytočných prieťahov,

  c) či sa rešpektuje právny názor ústavného súdu,

  d) bolo vyplatené primerané finančné zadosťučinenie.

 5. V prípade právoplatného skončenia dotknutého konania pred príslušným orgánom verejnej moci ústavný súd vyradí príslušnú vec z evidencie, resp. ukončí sledovanie tejto veci.
 6. Pri negatívnom poznatku ústavný súd požiada o preverenie stavu konania opakovane, vždy po uplynutí 6 mesiacov.
 7. Orgán preverujúci stav konania je povinný v rozsahu svojich povinností dbať na to, aby bol rešpektovaný príkaz ústavného súdu postupovať v ďalšom priebehu konania bez zbytočných prieťahov, resp. aby bol v ďalšom konaní rešpektovaný právny názor ústavného súdu.
 8. Poznatky z vykonaných kontrol (dohľadu) môžu byť podkladom na prípadný postup podľa osobitných predpisov (vnútorná revízia určeného súdneho oddelenia všeobecného súdu alebo iniciovanie disciplinárneho konania).

Medzinárodné ohodnotenie projektu

Výbor ministrov Rady Európy, ktorý sleduje výkon rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, prijal na 1136. zasadnutí 6. – 8. marca 2012 záverečnú rezolúciu vo vzťahu k 110 prípadom týkajúcim sa neprimeranej dĺžky súdnych konaní a ukončil ich sledovanie vzhľadom na to, že za dostatočné považoval nielen individuálne, ale aj všeobecné opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni. V súvislosti s problémom opakujúcich sa prieťahov v konaní napriek predchádzajúcemu príkazu ústavného súdu konať vo veci Výbor ministrov Rady Európy medzi všeobecnými opatreniami vysoko vyzdvihol projekt ústavného súdu ako systém kontroly rozhodnutí ústavného súdu konštatujúcich neprimeranú dĺžku konania a prikazujúcich konať vo veci.

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 29.6.2023