JUDr. Ladislav Duditš, PhD.

Fotografia Ladislav Duditš

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1968

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach ukončil v roku 1990, titul JUDr. získal v roku 2001 po vykonaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Právnickej fakulte UPJŠ mu bol v roku 2022 po obhájení dizertačnej práce udelený akademický titul „philosophiae doctor“. Jeho profesionálna kariéra je spojená so všeobecným súdnictvom. V roku 1991 sa stal justičným čakateľom Krajského súdu v Košiciach. Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky bol v júni 1993 zvolený za sudcu. Ako sudca pôsobil na Okresnom súde Košice I (1993 – 1997), Okresnom súde Košice II, kde súčasne vykonával aj funkciu podpredsedu súdu (1997 – 2007), a Krajskom súde v Košiciach (2008 – 2019). V rokoch 2007 – 2008 absolvoval stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, kde bol poverený riadením sekcie civilného práva. Pôsobil ako národný zástupca Slovenskej republiky v Spoločnom dozornom orgáne pre EUROJUST v Haagu (2004 – 2007), ako kontaktný bod Európskej justičnej siete v civilných a obchodných veciach pri Európskej komisii v Bruseli (2004 – 2010) a v rokoch 2007 až 2019 zastupoval Slovenskú republiku v Európskej komisii pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) pri Rade Európy v Štrasburgu. V rokoch 2016 až 2023 bol „ad hoc“ sudcom Európskeho súdu pre ľudské práva. Od roku 2003 je externým spolupracovníkom Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od roku 2010 je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Dlhodobo prednáša aj pre právnické profesionálne komory. Vo svojej prednáškovej činnosti sa venuje predovšetkým civilnému procesnému právu, exekučnému právu, občianskemu právu hmotnému a pracovnému právu. Pôsobil ako člen Komisie pre rekodifikáciu civilného procesného práva (2012 – 2015). Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov (Španielsko, Nemecko, Luxembursko, Kanada, USA, Dánsko, Veľká Británia). V domácich odborných časopisoch publikoval viacero článkov. Bol členom autorských kolektívov viacerých odborných publikácií a komentárov k zákonom, vrátane Komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky (C. H. Beck, 2020). Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Dokumenty

Publikačná činnosť - výber

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 13.12.2023