JUDr. Libor Duľa

Fotografia Libor Duľa

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1966

Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1988 a na základe rigoróznej skúšky získal v roku 1989 titul doktora práv. Právnu prax začal ihneď po ukončení štúdia vykonávať v súdnictve, a to ako justičný čakateľ Krajského súdu v Košiciach. Do funkcie sudcu bol ustanovený v roku 1992 a pôsobil v nej na Mestskom súde Košice a Okresnom súde Košice I ako sudca, vo vyššej sudcovskej funkcii ako predseda senátu, následne ako predseda trestnoprávneho grémia a bol vymenovaný aj do funkcie podpredsedu Okresného súdu Košice I. V roku 2009 sa stal sudcom Krajského súdu v Košiciach, na ktorom už v skoršom období absolvoval dvojročné dočasné pridelenie na výkon funkcie sudcu. V priebehu obdobia rokov 2008 a 2009 absolvoval sudcovskú stáž na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, počas ktorej bol poverený riadením odboru legislatívy trestného práva a väzenstva a následne bol poverený riadením sekcie legislatívy. Od 1. júla 2010 sa JUDr. Libor Duľa stáva sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, od roku 2014 tiež predsedom senátu tohto súdu. Na základe voľby sudcami od 29. septembra 2015 pôsobil vo funkcii predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky až do svojho vymenovania za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. V tomto období bol aj vedúcim revízneho oddelenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (preverovanie aktuálneho stavu výkonu súdnictva súdmi Slovenskej republiky). JUDr. Libor Duľa sa počas celej doby výkonu sudcovských funkcií v rozhodujúcej miere venoval trestnému súdnictvu. Významne sa podieľal na tvorbe dominantnej časti aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v tejto oblasti, najmä v priebehu výkonu funkcie predsedu trestnoprávneho kolégia. Spolupracoval tiež na tvorbe návrhov zákonných legislatívnych úprav. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky, kde vykonáva aj lektorskú činnosť a je predsedom skúšobnej komisie Justičnej akadémie Slovenskej republiky pre justičné skúšky. Zároveň pôsobí ako člen skúšobného senátu Slovenskej advokátskej komory pre advokátske skúšky. JUDr. Libor Duľa bol za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky vymenovaný 10. októbra 2019.

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 25.7.2023