JUDr. Peter Straka

Fotografia Peter Straka

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1967

Gymnázium absolvoval v Krompachoch. Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ukončil v roku 1989. V roku 1990 sa stal justičným čakateľom na Krajskom súde v Košiciach a po zložení justičnej skúšky sa stal v roku 1993 sudcom Okresného súdu Prešov. Na Krajskom súde v Prešove pôsobil od jeho vzniku v roku 1997 a v rámci neho pôsobil od roku 2015 vo funkcii predsedu občianskoprávneho kolégia. V období od roku 2006 až do roku 2010 vykonával stáž na legislatívnej sekcii Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Participoval na viacerých novelách predpisov v oblasti súkromného práva, osobitne na príprave nového Občianskeho zákonníka v kodifikačnej komisii pod vedením profesora Lazara. V rokoch 2012 až 2017 bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Osobitne sa venoval právnym aspektom rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite, diskriminácii, inštitútu nemajetkovej ujmy a v tejto oblasti sa zúčastnil vedeckých projektov. V publikačnej oblasti rezonujú aktivity v oblasti ochrany slabšej strany sporu (spotrebitelia, zamestnanci, diskriminované osoby). Je spoluautorom Komentára k dobrovoľným dražbám. Uvedeným témam sa venoval aj ako externý lektor Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Mimo justičnej sféry sa venoval lektorstvu najmä pre rezort hospodárstva a Inštitút bankového vzdelávania. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 10. októbra 2019.

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 25.7.2023