JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

Fotografia Rastislav Kaššák

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1977

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2001 a v roku 2005 po úspešnom priebehu rigorózneho konania získal titul JUDr. V rokoch 2001 – 2005 pracoval ako právnik, resp. právny čakateľ/ advokátsky koncipient v komerčno-právnej/advokátskej kancelárii CONSULTA v. o. s. Advokátsku skúšku zložil v roku 2005 a od tohto roku až do vymenovania do funkcie sudcu ústavného súdu pôsobil ako advokát (v rokoch 2005 – 2006 mal pozastavený výkon advokácie z dôvodu pracovného pomeru právnika v spoločnosti ANATEMA, s. r. o.). V rokoch 2006 – 2009 pôsobil ako interný doktorand na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2009 získal akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD.) v odbore správneho práva a kde v rokoch 2008 – 2011 pôsobil vedecko-pedagogicky ako vysokoškolský pedagóg, resp. vedecký výskumný pracovník. Od roku 2008 do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, a to ako odborný asistent. V rokoch 2012 – 2014 bol vedúcim oddelenia správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia Ústavu verejného práva. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je okrem štátnicových komisií taktiež členom komisie pre rigorózne konanie a súčasne aj členom Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V rokoch 2016 – 2021 bol predsedom Disciplinárnej komisie Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V rokoch 2007 až 2013 bol náhradníkom a členom Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory, pričom v rokoch 2010 – 2013 bol predsedom VII. disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory a od roku 2017 až do vymenovania do funkcie sudcu ústavného súdu bol jej náhradníkom, resp. ad hoc predsedom a členom disciplinárnych senátov. Od roku 2017 bol taktiež členom Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre verejné právo. V rokoch 2012 – 2014 bol študentským ochrancom práv (študentským ombudsmanom) pre vysokoškolských študentov v Slovenskej republike. V rokoch 2013 – 2016 bol asistentom pre legislatívu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu. V roku 2014 bol vymenovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky za člena Disciplinárneho senátu Slovenskej komory exekútorov. Dňa 11. mája 2016 bol vládou Slovenskej republiky vymenovaný za člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky - kde pôsobil až do vymenovania do funkcie sudcu ústavného súdu. Od 10. júla 2017 až do vymenovania do funkcie sudcu ústavného súdu bol taktiež členom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Od roku 2016 je členom Rady editorov periodika The Central and Eastern European Legal Studies vydávaného v rámci The European Public Law Organization. Je autorom a recenzentom viacerých odborných publikácií, vedeckých štúdií a odborných článkov venujúcich sa najmä problematike správneho práva, európskeho správneho práva, ako aj katastrálneho a pozemkového práva. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 10. októbra 2019.

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 25.7.2023