JUDr. Robert Šorl, PhD.

Photo Robert Šorl

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

*1976

V roku 1994 začal študovať na Univerzite Komenského v Bratislave dva študijné odbory. Štúdium histórie a nemeckého jazyka na filozofickej fakulte však zanechal a pokračoval len v štúdiu práva na právnickej fakulte. Štúdium ukončil v roku 1999. Následne pracoval ako asistent a  odborný asistent na Katedre právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň od roku 2000 pracoval ako advokátsky koncipient u viacerých advokátov v Bratislave. V rámci štúdia právnych dejín absolvoval v novembri 2000 rigoróznu skúšku s témou práce „Pramene občianskeho práva v období prvej Československej republiky“. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu na tému „Vývoj súkromného práva na Slovensku v rokoch 1848 – 1950“ a po vykonaní dizertačnej skúšky v odbore dejín štátu a práva mu bola priznaná vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor. V  roku 2005 zložil advokátsku skúšku s hodnotením prospel výborne a po vykonaní sľubu advokáta bol 1. augusta 2006 zapísaný do zoznamu advokátov. Krátko na to po absolvovaní výberového konania sa v  januári 2007 stal sudcom Okresného súdu Prievidza. Na tomto súde bol v septembri 2009 vymenovaný za predsedu spoločného občianskoprávneho grémia. Túto funkciu zastával do marca 2012, keď bol vymenovaný za predsedu Okresného súdu Prievidza. Ako sudca rozhodoval občianske, obchodné, exekučné a rodinné veci. Okrem toho mu boli ako sudcovi pre prípravné konanie prideľované aj trestné veci. Popri práci na súde sa zúčastňoval činnosti Rekodifikačnej komisie pre Občiansky súdny poriadok. V roku 2018 sa stal externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Vo svojej prednáškovej činnosti sa zameriava na otázky civilného práva a  efektivity súdneho rozhodovania. V  júni 2019 mu Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave udelila pamätnú medailu za vedeckú spoluprácu. Počas celej svojej profesionálnej kariéry publikoval prevažne štúdie z právnej histórie, civilného, či už hmotného, alebo procesného práva. V  poslednom období sa rozsiahlo publikačne vyjadril k otázkam problémov a reforiem slovenskej justície. Okrem toho bol súčasťou autorských kolektívov komentárov Obchodného zákonníka a Civilného sporového poriadku. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol menovaný 30. septembra 2020.

Dokumenty

Publikačná činnosť

Dátum vytvorenia: 12.6.2023 Dátum aktualizácie: 18.10.2023