Súťaž pre vysoké školy

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

vyhlasuje súťaž na tému:
„Princíp prednosti práva Európskej únie – výhody a nevýhody“

Pravidlá súťaže:

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Princíp prednosti práva Európskej únie – výhody a nevýhody“

Forma: esej alebo odborný článok

Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl.

Text musí byť označený menom a priezviskom autora s uvedením názvu vysokej školy a fakulty, ktorú autor navštevuje.

Pokyny pre autorov na stiahnutie (PDF, 290 Kb)

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné poslať na mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk najneskôr do 13. septembra 2024.

Predmet správy označte, prosím, heslom: „Súťaž VŠ“.

Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Autor najlepšej práce navštívi s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku niektoré z inštitúcií v rámci EÚ. Výherné práce budú zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora a uvedením názvu vysokej školy a fakulty, ktorú autor navštevuje. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 30. novembra 2024, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 30. novembra 2024 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).
K súťažnej práci je preto potrebné priložiť aj vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vzor prihlášky je na stiahnutie na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu na spracúvanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.

Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou poslať na e-mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk, alebo doručiť poštou, prípadne doniesť do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky.

S ďalšími otázkami sa neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 0918 827 344 alebo písomne na e-mailovú adresu sutaze@ustavnysud.sk.

 

Zásady spracovania osobných údajov:

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracúvania osobných údajov, a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, názov a fakulta vysokej školy, adresa trvalého pobytu,  e-mail  a podpis. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier najneskôr do 30. novembra 2024.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 12 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa: www.ustavnysud.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Súťaž je organizovaná s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk.

 

Súťaž pre základné a stredné školy

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

vyhlasuje

literárnu súťaž na tému: „Čo môžem urobiť pre spravodlivejší svet?“

a výtvarnú súťaž na tému: „Ústavný súd mojimi očami“

Pravidlá literárnej súťaže:

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Čo môžem urobiť pre spravodlivejší svet?“

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl, ako aj pre študentov gymnázií a stredných škôl.

Rozsah: 2 normostrany, resp. 3 600 znakov vrátane medzier

Text musí byť označený menom a priezviskom autora a adresou školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné poslať na e-mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk najneskôr do 13. septembra 2024.

Predmet správy označte, prosím, heslom: „Literárna súťaž“.

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2024, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2024 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Pravidlá výtvarnej súťaže:

Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Téma: „Ústavný súd mojimi očami“

Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a študentov gymnázií a stredných škôl.

Formát: výkres A3

Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika

Na zadnú stranu výkresu je potrebné uviesť meno a priezvisko autora a adresu školy.

Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné zaslať poštou na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice, alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky najneskôr do  13. septembra 2024.

Obálku označte, prosím, heslom: „Výtvarná súťaž“.

Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky polu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2024, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2024 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky dbá na právo súťažiacich na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

K súťažnej práci je preto potrebné priložiť vyplnenú prihlášku do súťaže, ktorá obsahuje aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, sa vyžaduje súhlas nositeľa rodičovských práv a povinností. Vzor prihlášky je k stiahnutiu na tomto odkaze. Zaslanie prihlášky s udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži.

Pozor!!! Práce bez priloženej prihlášky a udelenia súhlasu na spracúvanie osobných údajov nebudú zaradené do súťaže.
Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou poslať na e-mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk​​, alebo doručiť poštou, prípadne doniesť do podateľne ústavného súdu. Pri zaslaní prihlášky poštou alebo jej osobnom doručení musí byť prihláška podpísaná súťažiacim, resp. ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku, nositeľom rodičovských práv a povinností. Ak prihláška súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, doručená elektronickou poštou neobsahuje naskenovaný alebo sfotený podpis nositeľa rodičovských práv a povinností, musí osoba udeľujúca súhlas v tele e-mailu uviesť celé svoje meno a priezvisko a vzťah k súťažiacemu.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, v tom prípade postačuje vyplnenie jednej prihlášky od jedného súťažiaceho.

S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 0918 827 344 alebo písomne na e-mailovú adresu sutaze@ustavnysud.sk.

Zásady spracovania osobných údajov:

Zaslaním práce do súťaže a udelením súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov súťažiaci, resp. nositeľ rodičovských práv a povinností (ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku) potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zásadami spracúvania osobných údajov, a udeľuje prevádzkovateľovi Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel:

organizácia a vyhodnotenie súťaže prevádzkovateľa,

a to v rozsahu meno a priezvisko súťažiaceho, vek, meno a priezvisko nositeľa rodičovských práv a povinností, ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov, názov a adresa školy, adresa trvalého pobytu, e-mail a podpis. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu. Osobné údaje súťažiacich budú prevádzkovateľom spracúvané a uchovávané len po nevyhnutnú dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier najneskôr do 30. novembra 2024.

V súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže dotknutá osoba tento súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť svoje práva podľa čl. 12 a nasledujúcich všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@ustavnysud.sk. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa: www.ustavnysud.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ): https://www.coe.int/en/web/cepej.

 

Dátum vytvorenia: 8.6.2023 Dátum aktualizácie: 29.4.2024