Elektronické služby - Rozhodovacia činnosť

Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s ústavným súdom. Tu uvedené elektronické formuláre sú určené výlučne pre rozhodovaciu činnosť a konanie na ústavnom súde. Elektronické formuláre na účely komunikácie s kanceláriou ústavného súdu vrátane podania žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií a podania sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach nájdete tu. Používateľskú príručku elektronických služieb nájdete tu.

Späť Informovanie sa o stave konania pred Ústavným súdom SR

3informovanie-sa-o-stave-%C5%BEiadosti-n%C3%A1vrhu-na-konanie-alebo-s%C5%A5a%C5%BEnosti-na-%C3%9Astavn%C3%BD-s%C3%BAd-sr-1

Informovanie sa o stave konania pred Ústavným súdom SR

Tento formulár poskytuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možnosť informovať sa o stave konania, ktorého je účastníkom, informovať sa o stave vybavenia ním podanej sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo informovať sa o stave vybavenia ním podanej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


Vyberte formulár
Prejsť na formulár Prejsť na formulár