Elektronické služby - Rozhodovacia činnosť

Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s ústavným súdom. Tu uvedené elektronické formuláre sú určené výlučne pre rozhodovaciu činnosť a konanie na ústavnom súde. Elektronické formuláre na účely komunikácie s kanceláriou ústavného súdu vrátane podania žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií a podania sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach nájdete tu. Používateľskú príručku elektronických služieb nájdete tu.

Späť Podanie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR

5podanie-navrhu-na-konanie-pred-ussr

Podanie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou. V prípade, ak chcete iniciovať konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné použiť formulár Podanie na začatie konania pred ÚS

Upozornenie: Elektronické podanie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, ak podanie podáva právny zástupca v mene svojho klienta, je potrebné, aby splnomocnenie právneho zástupcu, ktoré má tvoriť prílohu podania, bolo už pred priložením k formuláru podania podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) klienta. Ak klient nemá kvalifikovaný elektronický podpis, možno splnomocnenie doručiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky buď v elektronickej podobe vykonaním zaručenej konverzie jeho podpísaného originálu z listinnej podoby do elektronického dokumentu alebo doručiť podpísaný originál splnomocnenia v listinnej podobe poštou, prípadne osobne.


Vyberte formulár
Prejsť na formulár Prejsť na formulár