Platené právnické databázy
Voľne dostupné e-zdroje a digitalizované zbierky
Voľne dostupné e-časopisy


 

Platené právnické databázy

ASPI 

Predpisy slovenskej a českej Zbierky zákonov, Zbierky zákonov a nariadení ČSR, kompletne plnotextové od roku 1918, vestníky, predpisy vydané pred rokom 1918 (tzn. aj zákony Rakúsko-Uhorska). Priebežná aktualizácia.

dostupné z internej siete ÚS SR

www.noveaspi.sk

Beck-online                                                              Informačný systém nakladateľstva C.H.Beck obsahuje právne predpisy, judikatúru, judikáty Najvyššieho súdu ČR 1918-1945, periodickú i neperiodickú odbornú literatúru z produkcie nakladateľstva (časopisy a komentáre zákonov), právnický slovník a i.

dostupné z internej siete  ÚS SR

https://www.beck-online.cz/

https://www.beck-online.sk/

EPI

Tri úrovne systému obsahujú  zbierku zákonov SR a ČR, databázu portálu Eur-lex, databázu súdnych rozhodnutí SR, ČR a EU, komentáre k najpoužívanejším právnym predpisom, odborné články z právnej a ekonomickej oblasti, akreditované vzory zmlúv a právnych podaní,  aktuálne tlače a formuláre, návody a postupy pri tvorbe vnútorných predpisov, denne aktualizované informácie z Obchodného vestníka, archív časopisu Justičná revue od roku 2001, najhodnotnejšie komentáre z edície vydavateľstva Eurokódex atď.

dostupné z internej siete  ÚS SR

www.epi.sk

Voľne dostupné e-zdroje a digitalizované zbierky

Benešove dekréty

Zdigitalizované dekréty prezidenta Eduarda Beneša

http://www.psp.cz/docs/laws/dek/

Bibliografia českých právnických časopisov a zborníkov

Bibliografia vybraných titulov vydaných v rokoch 1918–1989

 

https://is.muni.cz/do/law/kat/kdsp/bibliografie/index.html

CEJSH (The Central European Journals of Social Sciences and Humanities)

Medzinárodná databáza orientovaná na spoločenské a humanitné vedy; prehľad jednotlivých vedných kategórií tu

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=5ae58744-c339-4e38-aec0-2a7fe7cc0ac9

Česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Dokumenty českého a slovenského parlamentu. Úplné texty parlamentných tlačí (návrhov zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), tesnopisných správ a ďalších parlamentárií od roku 1848 do súčasnosti

http://www.psp.cz/eknih/index.htm

Die Digitale Bibliothek - München

Zdigitalizované fondy   Bayerische Staatsbibliothek: rukopisy, vzácne tlače (napr. Guttenbergova biblia), noviny, mapy, fotografie ai.

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en

Digital Public Library of America (DPLA)

Digitalizované knihy, fotografie, umelecké diela atď. z amerických knižníc, archívov a múzeí

https://dp.la/

Digitální knihovna Městské knihovny v Praze Digitalizované knihy vrátane asi 8000 historických dokumentov z Krameriusa https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-knihy

Digitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity

Historický fond 1801-1918, od roku 1919, osobnosti

https://digi.law.muni.cz/

Digitální knihovna ČESKÉ SNĚMY

Základné dokumenty parlamentnej, ústavnej a štátoprávnej povahy z obdobia začiatkov českého parlamentu        a jeho vývoj do  15. stor., v dobe husitskej do pol. 15. stor.,  v období stavovskej monarchie    do 17. stor.,  v období habsburského absolutizmu do roku 1848

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82

DIKDA

 

Priebežne digitalizované zbierky Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného archívu

http://dikda.eu/

DOAJ  (Directory of Open Access Journals)

Multiodborová databáza voľne dostupných časopisov

https://doaj.org/

E-books collection 1982-2004

University of California Press

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/

EZB           (Elektronische Zeitschriften Bibliothek)

Online katalóg tisícov vedeckých periodík zo 41 vedných odborov v knižniciach Nemecka, Rakúska a Švajčiarska; mnohé z nich sú voľne dostupné (úplné texty alebo abstrakty)

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj

IT právo

Server o internetovom a počítačovom práve

http://www.itpravo.cz/

Juristische Zeitschriften des 19. Hahrhunderts

75 titulov plne digitalizovaných nemeckých právnických časopisov

https://dlc.mpdl.mpg.de/dlc/collection/escidoc:77483

JSTOR                    (Journal Storage)

Digitálna knižnica odbor. časopisov, kníh a iných zdrojov z humanitných a sociálnych vied. V kolekcii Open Access e-Books prvých 63 titulov od prestížnych vydavateľov, napr. University of California Press, University of Michigan Press, UCL Press a Cornell University Press.

http://about.jstor.org/open-access?cid=dsp_j_oabooks_10_2016&utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=books_ad_dec2015&cid=dsp_booksad_Oct2016

Kramerius

Digitalizované české monografie a periodiká. Diela s autorskou ochranou sú dostupné len v Národní knihovně ČR, ostatné sú voľne prístupné. Na prezeranie naskenovaných dokumentov je potrebný doplnok prehliadača tu.

http://kramerius4.nkp.cz/search

Manuscriptorium

Historické dokumenty, najmä vzácne rukopisy, staré tlače, mapy a pod. Projekt Národní knihovny ČR, súčasť  európskeho projektu Europeana         v oblasti historických fondov.

http://www.manuscriptorium.com

NYPL Digital Collection

Zdigitalizované zbierky New York Public Library

https://digitalcollections.nypl.org/collections?sort=recent#/?scroll=5

Online Rechtswörterbuch und Rechtslexikon

Nemecký právnický lexikón s odbornou terminológiou občianskeho, trestného a verejného práva

http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/

Oxford Academic Journals

 

https://academic.oup.com/journals/pages/law

Project Guttenberg

Najstaršia digitálna knižnica (rok 1971); plné texty voľných diel            vo všetkých svetových jazykoch (najmä beletria)

http://www.gutenberg.org/

Slovakiana

Zdigitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska

https://www.slovakiana.sk/

Slovenská knižnica

Portál ku katalógom         a zbierkam slovenských knižníc

https://www.kis3g.sk/

Visegrad Digital Parliamentary Library+

Spoločný portál krajín V4 a Rakúska - jednotný prístup k národným historickým a súčasným parlamentným materiálom. Nadstavbová funkcia: sedemjazyčný slovník parlamentných termínov (cca 1300).

http://www.v4dplplus.eu

World Digital Library (WDL)

Projekt pod správou UNESCO a Library of Congress: rukopisy, mapy, vzácne knihy, notové záznamy, nahrávky, filmy, fotografie a iné hodnotné materiály z celého sveta

https://www.wdl.org/en/

Voľne dostupné e-časopisy

Bulletin advokacie

Plné texty čísel od roku 2002

http://www.bulletin-advokacie.cz/archiv-cisel/

Bulletin slovenskej advokácie

Plné texty čísel od roku 2008

http://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin/

European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics Recenzovaný časopis - ročenka vydávaný Českou asociáciou  pre európske štúdiá    a Právnickou fakultou Univerzity Palackého   v Olomouci http://caes.upol.cz/european-studies/about-the journal/

Finančný spravodajca

Plné texty čísel od roku 1997

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

Jurisprudence : časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Prehľad obsahov čísel od r. 2013, abstrakty článkov a plné texty čísel starších ako jeden rok dozadu

http://www.jurisprudence.cz

Právník

Digitálny archív čísel rokov 1861-1937.

 

https://www.lib.cas.cz/digitalni-knihovna/

 

Právní rádce

Digitálny archív čísel a plných textov             od r. 2001

http://pravniradce.ihned.cz/archiv/

Soudce

Zdigitalizované čísla od č. 5/2005

www.sucr.cz

STUDIA IURIDICA Cassoviensia

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou UPJŠ 2x ročne

http://sic.pravo.upjs.sk/

 

Dátum vytvorenia: 16. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 22. 6. 2023