Knižnica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky je podľa Štatútu (PDF, 1 Mb) špeciálnou knižnicou s inštitucionálnou pôsobnosťou. Svoje služby poskytuje sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, súdnym poradcom a analytikom i ďalším zamestnancom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Knižničný fond tvorí 7320 exemplárov publikácií orientovaných najmä na ústavné právo, štátne právo, medzinárodné právo a právo Európskej únie, s presahom do právnej teórie, právnej filozofie, histórie a politológie.

Knižnica vlastní kompletnú Zbierku zákonov od roku 1918, Úradné vestníky vydané v rokoch 1944-1959, Úřední listy Československé republiky vydané v rokoch 1947-1955, Sbierku nariadení Slovenskej národnej rady z rokov 1944-1954, Zbierku nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky od roku 1993/1994 (od r. 2021 v elektronickej podobe) a Sbírku nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky od roku 1992 do roku 2020.

V knižničnom fonde je 535 zväzkov slovenských a zahraničných právnických časopisov od začiatku 90. rokov. Aktuálne odoberáme 21 slovenských a zahraničných periodík.

Online katalóg knižnice obsahuje bibliografické záznamy kníh, zborníkov a  časopisov, často  obohatené o obálky a prehľady obsahov kníh. Súčasťou katalógu sú aj záznamy o publikačnej činnosti sudcov Ústavného súdu SR (monografie, články, príspevky do zborníkov z konferencií a vedeckých zborníkov), zaradené v samostatnom katalógu publikačnej činnosti sudcov. Tento zoznam slúži ako všeobecný prehľad publikačnej činnosti sudcov, nenahrádza evidenciu vedeckých prác, citácií a ohlasov, ktoré odborne evidujú akademické knižnice a vedecké inštitúcie.

Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby, ich rozsah a podmienky poskytovania upravuje Knižničný a výpožičný poriadok (PDF, 558 Kb). Súčasťou poskytovaných služieb je aj zabezpečenie prístupu k právnym informačným systémom ASPI, Beck online, EPI Premium, EPI Monitoring a Zákony.judikáty.info.

Galéria

Dátum vytvorenia: 22.6.2023 Dátum aktualizácie: 6.12.2023