Platené právnické databázy

ASPI

Predpisy slovenskej a českej Zbierky zákonov, Zbierky zákonov a nariadení ČSR, kompletne plnotextové od roku 1918, vestníky, predpisy vydané pred rokom 1918 (tzn. aj zákony Rakúsko-Uhorska). Priebežná aktualizácia.

dostupné z internej siete ÚS SR

www.noveaspi.sk

Beck-online

Informačný systém nakladateľstva C.H.Beck obsahuje právne predpisy, judikatúru, judikáty Najvyššieho súdu ČR 1918-1945, periodickú i neperiodickú odbornú literatúru z produkcie nakladateľstva (časopisy a komentáre zákonov), právnický slovník a i.

dostupné z internej siete ÚS SR

www.beck-online.cz

www.beck-online.sk

EPI

Tri úrovne systému obsahujú zbierku zákonov SR a ČR, databázu portálu Eur-lex, databázu súdnych rozhodnutí SR, ČR a EU, komentáre k najpoužívanejším právnym predpisom, odborné články z právnej a ekonomickej oblasti, akreditované vzory zmlúv a právnych podaní, aktuálne tlače a formuláre, návody a postupy pri tvorbe vnútorných predpisov, denne aktualizované informácie z Obchodného vestníka, archív časopisu Justičná revue od roku 2001, najhodnotnejšie komentáre z edície vydavateľstva Eurokódex atď.

dostupné z internej siete ÚS SR

www.epi.sk

Voľne dostupné e-zdroje a digitalizované zbierky

Benešove dekréty

Zdigitalizované dekréty prezidenta Eduarda Beneša

www.psp.cz

Bibliografia českých právnických časopisov a zborníkov

Bibliografia vybraných titulov vydaných v rokoch 1918–1989

www.is.muni.cz

CEJSH (The Central European Journals of Social Sciences and Humanities)

Medzinárodná databáza orientovaná na spoločenské a humanitné vedy; prehľad jednotlivých vedných kategórií

www.cejsh.icm.edu.pl

Česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Dokumenty českého a slovenského parlamentu. Úplné texty parlamentných tlačí (návrhov zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), tesnopisných správ a ďalších parlamentárií od roku 1848 do súčasnosti

www.psp.cz

Die Digitale Bibliothek - München

Zdigitalizované fondy Bayerische Staatsbibliothek: rukopisy, vzácne tlače (napr. Guttenbergova biblia), noviny, mapy, fotografie ai.

www.digitale-sammlungen.de

Digital Public Library of America (DPLA)

Digitalizované knihy, fotografie, umelecké diela atď. z amerických knižníc, archívov a múzeí

www.dp.la

Digitální knihovna Městské knihovny v Praze

Digitalizované knihy vrátane asi 8000 historických dokumentov z Krameriusa

www.mlp.cz

Digitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity

Historický fond 1801-1918, od roku 1919, osobnosti

www.digi.law.muni.cz

Digitální knihovna ČESKÉ SNĚMY

Základné dokumenty parlamentnej, ústavnej a štátoprávnej povahy z obdobia začiatkov českého parlamentu a jeho vývoj do 15. stor., v dobe husitskej do pol. 15. stor., v období stavovskej monarchie do 17. stor., v období habsburského absolutizmu do roku 1848

www.psp.cz

DIKDA

Priebežne digitalizované zbierky Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného archívu

www.dikda.eu

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Multiodborová databáza voľne dostupných časopisov

www.doaj.org

E-books collection 1982-2004

University of California Press

www.publishing.cdlib.org

EZB (Elektronische Zeitschriften Bibliothek)

Online katalóg tisícov vedeckých periodík zo 41 vedných odborov v knižniciach Nemecka, Rakúska a Švajčiarska; mnohé z nich sú voľne dostupné (úplné texty alebo abstrakty)

www.ezb.ur.de

IT právo

Server o internetovom a počítačovom práve

www.itpravo.cz

Juristische Zeitschriften des 19. Hahrhunderts

75 titulov plne digitalizovaných nemeckých právnických časopisov

www.dlc.mpg.de

JSTOR (Journal Storage)

Digitálna knižnica odbor. časopisov, kníh a iných zdrojov z humanitných a sociálnych vied. V kolekcii Open Access e-Books prvých 63 titulov od prestížnych vydavateľov, napr. University of California Press, University of Michigan Press, UCL Press a Cornell University Press.

www.about.jstor.org

Kramerius

Digitalizované české monografie a periodiká. Diela s autorskou ochranou sú dostupné len v Národní knihovně ČR, ostatné sú voľne prístupné. Na prezeranie naskenovaných dokumentov je potrebný doplnok prehliadača

www.ndk.cz

Manuscriptorium

Historické dokumenty, najmä vzácne rukopisy, staré tlače, mapy a pod. Projekt Národní knihovny ČR, súčasť európskeho projektu Europeana v oblasti historických fondov.

www.manuscriptorium.com

NYPL Digital Collection

Zdigitalizované zbierky New York Public Library

www.digitalcollections.nypl.org

Online Rechtswörterbuch und Rechtslexikon

Nemecký právnický lexikón s odbornou terminológiou občianskeho, trestného a verejného práva

www.rechtswoerterbuch.de

Oxford Academic Journals

www.academic.oup.com

Project Guttenberg

Najstaršia digitálna knižnica (rok 1971); plné texty voľných diel vo všetkých svetových jazykoch (najmä beletria)

www.gutenberg.org

Slovakiana

Zdigitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska

www.slovakiana.sk

Slovenská knižnica

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

www.kis3g.sk

Visegrad Digital Parliamentary Library+

Spoločný portál krajín V4 a Rakúska - jednotný prístup k národným historickým a súčasným parlamentným materiálom. Nadstavbová funkcia: sedemjazyčný slovník parlamentných termínov (cca 1300).

www.v4dplplus.eu

World Digital Library (WDL)

Projekt pod správou UNESCO a Library of Congress: rukopisy, mapy, vzácne knihy, notové záznamy, nahrávky, filmy, fotografie a iné hodnotné materiály z celého sveta

www.loc.gov

Voľne dostupné e-časopisy

Bulletin advokacie

Plné texty čísel od roku 2002

www.bulletin-advokacie.cz

Bulletin slovenskej advokácie

Plné texty čísel od roku 2008

www.sak.sk

European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics

Recenzovaný časopis - ročenka vydávaný Českou asociáciou pre európske štúdiá a Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

www.caes.upol.cz

Finančný spravodajca

Plné texty čísel od roku 1997

www.mfsr.sk

Jurisprudence : časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Prehľad obsahov čísel od r. 2013, abstrakty článkov a plné texty čísel starších ako jeden rok dozadu

www.jurisprudence.cz

Právník

Digitálny archív čísel rokov 1861-1937.

www.lib.cas.cz

Právní rádce

Digitálny archív čísel a plných textov od r. 2001

www.pravniradce.ekonom.cz

Soudce

Zdigitalizované čísla od č. 5/2005

www.sucr.cz

STUDIA IURIDICA Cassoviensia

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou UPJŠ 2x ročne

www.sic.pravo.upjs.sk

Dátum vytvorenia: 22.6.2023 Dátum aktualizácie: 27.7.2023