Sieť najvyšších súdov - (Superior Courts Network „SCN“)

Európsky súd pre ľudské práva („ESĽP“) vždy prikladal veľký význam úzkemu dialógu s najvyššími vnútroštátnymi súdmi. Predsedovia ESĽP tento dialóg v priebehu rokov podporovali prostredníctvom návštev mnohých najvyšších súdov zmluvných štátov.

Predseda Spielmann vo svojom príhovore na slávnostnom pojednávaní počas otvorenia súdneho roka ESĽP v januári 2015 zdôraznil význam, ktorý prikladá protokolu č. 16, protokolu o dialógu s najvyššími súdmi zmluvných štátov. Ešte pred nadobudnutím jeho platnosti bolo posilnenie tohto dialógu jednou z jeho priorít, čo vysvetľuje, prečo si predseda želal vytvoriť „sieť na výmenu informácií“, ktorá by „umožnila najvyšším súdom mať v rámci ESĽP kontaktné miesto“, prostredníctvom ktorého by im mohli byť pod dohľadom Jurisconsultu poskytované informácie o judikatúre.

Štrasburský súd vytvoril na uľahčenie výmeny informácií s členskými súdmi osobitnú webovú stránku ("intranet SCN"). V rámci tohto priestoru majú členské najvyššie súdy privilegovaný prístup k materiálom, ktoré nie sú verejne dostupné, ako sú analytické poznámky Jurisconsultu k novým rozhodnutiam a rozsudkom, týždenný výber významných rozhodnutí a rozsudkov riaditeľstva Jurisconsultu, ako aj výskumné správy o rôznych témach dohovoru vypracované pod dohľadom Jurisconsultu. Členské súdy tieto informácie aktívne šíria v súlade s prevádzkovými pravidlami siete. Okrem takýchto pravidelných výmen môžu členské súdy klásť kancelárii súdu aj konkrétne otázky týkajúce sa judikatúry dohovoru, na ktoré odpovedá Jurisconsult.

Prehĺbenie spolupráce a dialógu medzi štrasburským súdom a nadriadenými súdmi zostáva pre štrasburský súd prioritou, pričom tento cieľ sa má dosiahnuť posilnením SCN a uplatňovaním nového protokolu č. 16 k dohovoru.

Prílohy

Charta spolupráce (PDF, 295 Kb)

Súdna sieť Európskej únie - (Judicial Network of the European Union „RJEU“)

Súdna sieť Európskej únie (Réseau judiciaire de l'Union européenne, "RJUE") vznikla z iniciatívy predsedu Súdneho dvora Európskej únie a predsedov ústavných a najvyšších súdov členských štátov pri príležitosti stretnutia sudcov, ktoré zorganizoval Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) 27. marca 2017 pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Diskusie inšpirované spoločným záujmom o posilnenie justičnej spolupráce v Európe v službách kvalitnej justície viedli už v januári 2018 k vytvoreniu bezpečnej výmennej platformy pre členské súdy RJUE, ktorá je prvým konkrétnym prejavom tejto spolupráce.

Hlavným cieľom v tejto oblasti je zdieľať a centralizovať informácie a dokumenty týkajúce sa uplatňovania, šírenia a štúdia práva EÚ, ako ho vykladá a uplatňuje nielen Súdny dvor Európskej únie, ale aj vnútroštátne súdy. Cieľom je tiež podporovať vzájomné poznanie a pochopenie právnych predpisov a systémov členských štátov z hľadiska porovnávacieho práva, ktoré môže uľahčiť zohľadnenie právnych tradícií jednotlivých členských štátov.

Dátum vytvorenia: 26.5.2023 Dátum aktualizácie: 11.10.2023