Preklady vybraných stanovísk

Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva

(Benátska komisia)

Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (známejšia pod názvom „Benátska komisia“) bola založená v roku 1990 Výborom ministrov Rady Európy a je jej poradným orgánom v ústavnoprávnych otázkach. Úlohou Benátskej komisie je poskytovať právne poradenstvo členským štátom a najmä pomôcť štátom zosúladiť legislatívu s európskymi a medzinárodnými štandardmi v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Benátska komisia sa postupne rozvinula do medzinárodne uznávaného a nezávislého poradenského orgánu v ústavných otázkach.

Benátska komisia je zložená z nezávislých expertov a odborníkov, ktorí získali medzinárodné uznanie svojím pôsobením v demokratických inštitúciách alebo svojím prínosom k rozvoju právnej a politickej vedy. Sú to najmä známe osobnosti z univerzitného prostredia, odborníci pre ústavné a medzinárodné právo, ústavní sudcovia alebo sudcovia najvyšších súdov, členovia národných parlamentov a vysokí štátni úradníci.

Členovia Benátskej komisie sú volení členskými štátmi Benátskej komisie na funkčné obdobie štyroch rokov. Od decembra 2021 je predsedníčkou Benátskej komisie Claire Bazy Malaurie.

Sídlom stáleho sekretariátu Benátskej komisie je Štrasburg. Plenárne zasadnutia sa uskutočňujú štyrikrát ročne spravidla v Benátkach (marec, jún, október, december).

Benátska komisia poskytuje členským štátom právne poradenstvo v podobe stanovísk k návrhom právnych predpisov alebo už k platným právnym predpisom, ktoré jej boli predložené na posúdenie. Vypracováva štúdie a správy o aktuálnych otázkach, ktoré sú prerokované a prijaté na plenárnom zasadnutí. Názory, pripomienky, resp. návrhy obsiahnuté v záverečnom stanovisku Benátskej komisie nie sú pre žiadateľa záväzné, ale majú vysokú odbornú úroveň a sú chápané ako nestranný názor nezávislých expertov prispievajúci k zlepšeniu úrovne predloženého ústavného alebo zákonného textu. V ich dôsledku sa štát – žiadateľ – môže vyhnúť závažným vnútroštátnym či medzinárodným problémom, k vzniku ktorých by mohlo dôjsť v dôsledku nutnosti rešpektovať neštandardnú ústavnú alebo zákonnú normu.

Vláda Slovenskej republiky menovala sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky Janu Baricovú v auguste 2019 za členku Benátskej komisie. Zastupujúcim členom je sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Peter Molnár.

Štatút Benátskej komisie

Rokovací poriadok Benátskej komisie

Rezolúcia Res (2002)3 o prijatí novelizovaného znenia Štatútu Komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (PDF, 282 Kb) Novelizovaný Rokovací poriadok Benátskej komisie (PDF, 463 Kb)

Deklarácie Benátskej komisie

Deklarácia Benátskej komisie o neprimeraných zásahoch do činnosti ústavných súdov v jej členských štátoch (PDF, 134 Kb) Vyjadrenie Asociácie ústavných súdov krajín baltického a čiernomorského regiónu (BBCJ), ktorým sa pridáva k deklarácii Benátskej komisie (PDF, 132 Kb)

Všetky stanoviská a súvisiace dokumenty môžete nájsť na oficiálnej stránke Benátkej komisie v pôvodnom znení: www.venice.coe.int.

CODICES

Databáza CODICES obsahuje skrátené verzie (précis) a plné texty približne 9 000 rozhodnutí, najmä v angličtine a francúzštine, ale aj vo viac ako 40 ďalších jazykoch. Do tejto databázy sú zahrnuté aj texty ústav a zákonov upravujúcich ústavné a im ekvivalentné súdy. CODICES je k dispozícii na webovom sídle www.CODICES.CoE.int. Pravidelne sa aktualizuje s cieľom sprístupniť aktuálnu judikatúru ústaných súdov a ekvivaletných orgánov.

Databáza CODICES slúži na uľahčenie komparatívnych analýz vykonávaných súdmi, ktoré môžu čerpať z rozhodnutí, ktoré prijali v iných krajinách, a to najmä v oblasti ľudských práv. Databáza CODECIS predstavuje významný nástroj vzájomnej spolupráce súdov, ktorý im umožňuje vďaka výmene informácií oboznámiť sa s ústavnou praxou v iných krajinách a argumenty, ktoré súdy získajú prostredníctvom tejto databázy, im pomáhajú obohacovať rozhodovaciu činnosť.

Skrátené verzie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v anglickom a francúzskom jazyku nájdete na www.codices.coe.int.

Dátum vytvorenia: 26.5.2023 Dátum aktualizácie: 27.7.2023