Knižnice vybraných ústavných súdov a súdov medzinárodných inštitúcií
Vybrané akademické, vedecké a právnické knižnice a portály
Platené právnické databázy
Voľne dostupné e-zdroje a digitalizované zbierky
Voľne dostupné e-časopisy
Vydavatelia a e-shopy právnickej literatúry


 

Knižnice vybraných ústavných súdov a súdov medzinárodných inštitúcií

Ústavný súd Arménska - knižnica

http://www.concourt.am/english/library/books/index.htm 

Ústavný súd Bosny a Hercegoviny - knižnica

http://www.ccbh.ba/biblioteka/o-biblioteci/?title=o-biblioteci

Ústavný súd Českej republiky - knižnica

http://www.usoud.cz/knihovna/

Federálny ústavný súd Nemecka – knižnica

http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Das-Gericht/Bibliothek/bibliothek_node.html

Ústavný súd Portugalska – knižnica

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/en/biblioteca02.html

Ústavný súd Rakúska - knižnica

http://www.opac.bka.gv.at/F?local_base=ABD01

Ústavný súd Srbska – knižnica

http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-GB/227-101235/library

Federálny ústavný súd Švajčiarska – knižnica

http://www.bger.ch/index/federal/federal-inherit-template/jurisdiction-biblio.htm

Medzinárodný súdny dvor (Hague): Library of the Court

Peace Palace Library

http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=4&p3=0

 

https://www.peacepalacelibrary.nl/

Európsky súd pre ľudské práva (Strasbourg)

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library&c=

Súdny dvor Európskej únie (Luxembourg) – rozhodnutia od 17.6.1997 (staršie pozri Eur-lex)

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7058/sk/

Nejvyšší soud ČR – knižnica

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/edit/Knihovna~?Open&area=Knihovna&lng=

 

Vybrané akademické, vedecké a právnické knižnice a portály

Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach                       

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

https://sclib.svkk.sk/sck01/

Univerzitná knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave – Právnická fakulta

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/m-vav-kniznica

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica  

http://www.library.umb.sk/

Paneurópska vysoká škola

http://www.paneurouni.com/veda/akademicka-kniznica/

Knižnica Justičnej akadémie SR                            

http://www.ja-sr.sk/node/35

Parlamentná knižnica Národnej rady SR                              

http://kniznica.nrsr.sk/

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/

Univerzitní knihovna Univerzity Karlovy

http://knihovna.prf.cuni.cz/

Knihovna Masarykovy univerzity – Právnická fakulta

https://library.law.muni.cz/content/cs/

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci - Právnická fakulta

http://www.knihovna.upol.cz/pobocky/pf/

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

http://knihovna.zcu.cz/

Parlamentní knihovna ČR

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2000

Knihovna Ústavu státu a práva AV ČR

http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=25

Cornell University Law Library                                                        

https://law.library.cornell.edu/

Yale University Library

http://beinecke.library.yale.edu/research/library-catalogs-databases

Harward Law School Library

http://hls.harvard.edu/library/

Humboldt - Universität zu Berlin

https://www.ub.hu-berlin.de/de

International Association of Law Libraries                

 http://iall.org/about-iall-2/constitution-2/

The Library of Congress - Global Legal Information Catalog

http://www.loc.gov/lawweb/servlet/Glic?home

World Legal Information Institute

http://www.worldlii.org/

Global Legal Information Network (GLIN) Foundation

http://www.glinf.org/

Európsky portál elektronickej justície

https://e-justice.europa.eu/home.do?action

Právo Európskej únie

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

Rada Európy – online zdroje

https://edoc.coe.int/en/

Commonwealth Legal Information Institute

http://www.commonlii.org/

UK Territories & Dependencie Legal Information Institute

http://www.worldlii.org/catalog/3144.html

Asian Legal Information Institute

http://www.asianlii.org/

Pacific Islands Legal Information Institute

http://www.paclii.org/

Southern African Legal Information Institute

http://www.saflii.org/

Organizácia spojených národov

http://www.un.org/en/documents/index.html

Platené právnické databázy

ASPI 

Predpisy slovenskej a českej Zbierky zákonov, Zbierky zákonov a nariadení ČSR, kompletne plnotextové od roku 1918, vestníky, predpisy vydané pred rokom 1918 (tzn. aj zákony Rakúsko-Uhorska). Priebežná aktualizácia.

dostupné len z internej siete ÚS 

manuál: www.systemaspi.cz

Beck-online                                                              Informačný systém nakladateľstva C.H.Beck obsahuje právne predpisy, judikatúru, judikáty Najvyššieho súdu ČR 1918-1945, periodickú i neperiodickú odbornú literatúru z produkcie nakladateľstva (časopisy a komentáre zákonov), právnický slovník a i.

dostupné len z internej siete  ÚS SR

manuál: www.beck-online.cz

              www.beck-online.sk

EPI

Tri úrovne systému obsahujú  zbierku zákonov SR a ČR, databázu portálu Eur-lex, databázu súdnych rozhodnutí SR, ČR a EU, viac ako 100 komentárov k najpoužívanejším právnym predpisom, 16 000 odborných článkov z právnej a ekonomickej oblasti, 1 200 akreditovaných vzorov zmlúv a právnych podaní, 150 aktuálnych tlačí a formulárov, 200 návodov a postupov pri tvorbe vnútorných predpisov, denne aktualizované informácie z Obchodného vestníka, archív časopisu Justičná revue od roku 2001, najhodnotnejšie komentáre z edície vydavateľstva Eurokódex

dostupné len z internej siete  ÚS SR

manuál: www.epi.sk

Voľne dostupné e-zdroje a digitalizované zbierky

Benešove dekréty

Zdigitalizované dekréty prezidenta Eduarda Beneša

http://www.psp.cz/docs/laws/dek/

Bibliografia českých právnických časopisov a zborníkov

Bibliografia vybraných titulov vydaných v rokoch 1918–1989

 

https://is.muni.cz/do/law/kat/kdsp/bibliografie/index.html

CEJSH (The Central European Journals of Social Sciences and Humanities)

Medzinárodná databáza orientovaná na spoločenské a humanitné vedy; prehľad jednotlivých vedných kategórií tu

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=5ae58744-c339-4e38-aec0-2a7fe7cc0ac9

Czech medieval sources online

Významné edície k českým stredovekým dejinám

http://147.231.53.91/src/index.php

Česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Dokumenty českého a slovenského parlamentu. Úplné texty parlamentných tlačí (návrhov zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), tesnopisných správ a ďalších parlamentárií od roku 1848 do súčasnosti

http://www.psp.cz/eknih/index.htm

Die Digitale Bibliothek – Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte

Rozsiahla e-knižnica prameňov k dejinám práva nemecky hovoriacich krajín od 16. do 20. storočia (časopisy, dizertačné práce, právnická literatúra ai.)

http://www.rg.mpg.de/bibliothek/digitale_bibliothek

Die Digitale Bibliothek - München

Zdigitalizované fondy   Bayerische Staatsbibliothek: rukopisy, vzácne tlače (napr. Guttenbergova biblia), noviny, mapy, fotografie ai.

https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=sammlungen_kategorien&l=en

Digital Public Library of America (DPLA)

Didigitalizované knihy, fotografie, umelecké diela atď. z amerických knižníc, archívov a múzeí

https://dp.la/

Digitální knihovna Městské knihovny v Praze Digitalizované knihy vrátane asi 8000 historických dokumentov z Krameriusa https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/e-knihy

Digitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity

Historický fond 1801-1918, od roku 1919, osobnosti

https://digi.law.muni.cz/

Digitální knihovna ČESKÉ SNĚMY

Základné dokumenty parlamentnej, ústavnej a štátoprávnej povahy z obdobia začiatkov českého parlamentu a jeho vývoj do  15. stor., v dobe husitskej do pol. 15. stor.,  v období stavovskej monarchie do 17. stor.,  v období habsburského absolutizmu do roku 1848

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82

DIKDA

 

Priebežne digitalizované zbierky Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného archívu

http://dikda.eu/

DOAJ  (Directory of Open Access Journals)

Multiodborová databáza voľne dostupných časopisov

https://doaj.org/

E-books collection 1982-2004

University of California Press

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/

Excerpta Iuridica

 

Bulletin Práv. fakulty  Karlovej univerzity o zaujímavých časopiseckých článkoch z odboru, 4x ročne, nepredajný

http://knihovna.prf.cuni.cz/excerpta-iuridica-1404042522.html

EZB           (Elektronische Zeitschriften Bibliothek)

Online katalóg tisícov vedeckých periodík zo 41 vedných odborov v knižniciach Nemecka, Rakúska a Švajčiarska; mnohé z nich sú voľne dostupné (úplné texty alebo abstrakty)

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj

IT právo

Server o internetovom a počítačovom práve

http://www.itpravo.cz/

Juristische Zeitschriften des 19. Hahrhunderts

75 titulov plne digitalizovaných nemeckých právnických časopisov

http://dlib-zs.mpier.mpg.de/index.html

JSTOR                    (Journal Storage)

Digitálna knižnica odbor. časopisov, kníh a iných zdrojov z humanitných a sociálnych vied. V kolekcii Open Access e-Books prvých 63 titulov od prestížnych vydavateľov, napr. University of California Press, University of Michigan Press, UCL Press a Cornell University Press.

http://about.jstor.org/open-access?cid=dsp_j_oabooks_10_2016&utm_source=jstor&utm_medium=display&utm_campaign=books_ad_dec2015&cid=dsp_booksad_Oct2016

Kramerius

Digitalizované české monografie a periodiká. Diela s autorskou ochranou sú dostupné len v Národní knihovně ČR, ostatné sú voľne prístupné. Na prezeranie naskenovaných dokumentov je potrebný doplnok prehliadača tu.

http://kramerius4.nkp.cz/search

Manuscriptorium

Historické dokumenty, najmä vzácne rukopisy, staré tlače, mapy a pod. Projekt Národní knihovny ČR, súčasť  európskeho projektu Europeana v oblasti historických fondov.

http://www.manuscriptorium.com

NYPL Digital Collection

Zdigitalizované zbierky New York Public Library

https://digitalcollections.nypl.org/collections?sort=recent#/?scroll=5

Online Rechtswörterbuch und Rechtslexikon

Nemecký právnický lexikón s odbornou terminológiou občianskeho, trestného a verejného práva

http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/

The Oxford Digital Library (ODL)

Zdigitalizované fondy Bodleian Library, jednej z najstarších európskych knižníc: rukopisy, obrazové publikácie, mapy, staré tlače

http://www.odl.ox.ac.uk/

Oxford Academic Journals

 

https://academic.oup.com/journals/pages/law

Právne dôsledky Brexitu

Oxford University Press – voľne dostupné zdroje

http://opil.ouplaw.com/page/531/brexit-debate-map

Právne dôsledky Brexitu

SAGE Publishing – voľne dostupné zdroje

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/brexit-academics

Project Guttenberg

Najstaršia digitálna knižnica (rok 1971); plné texty voľných diel vo všetkých svetových jazykoch (najmä beletria)

http://www.gutenberg.org/

Slovakiana

Zdigitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska

https://www.slovakiana.sk/

Slovenská knižnica

Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc

https://www.kis3g.sk/

Visegrad Digital Parliamentary Library+

Spoločný portál krajín V4 a Rakúska - jednotný prístup k národným historickým a súčasným parlamentným materiálom. Nadstavbová funkcia: sedemjazyčný slovník parlamentných termínov (cca 1300).

http://www.v4dplplus.eu

World Digital Library (WDL)

Projekt pod správou UNESCO a Library of Congress: rukopisy, mapy, vzácne knihy, notové záznamy, nahrávky, filmy, fotografie a iné hodnotné materiály z celého sveta

https://www.wdl.org/en/

Voľne dostupné e-časopisy

Acta Iuridica Olomucensia

Vedecký právnický časopis vydávaný Univerzitou Palackého

http://acta.upol.cz/archiv/

Bulletin advokacie

Plné texty čísel od roku 2002

http://www.bulletin-advokacie.cz/archiv-cisel/

Bulletin slovenskej advokácie

Plné texty čísel od roku 2008

http://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin/

European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics Recenzovaný časopis -ročenka vydávaný Českou asociáciou pre európske štúdiá a Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci http://caes.upol.cz/european-studies/about-the journal/

Finančný spravodajca

Plné texty čísel od roku 1997

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=14

Forum Historiae

 

Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy

http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/e-kniznica

Mezinárodní a srovnávací právní revue = International and comparative law review

Časopis vydávaný Univerzitou Palackého; dig. archív od roku 2011

http://iclr.upol.cz

I.CON : international journal of constitutional law

Všetky články sú prístupné online po 24 mesiacoch od ich publikovania v tlačenej verzii časopisu.

www.icon.oxfordjournals.org

Jurisprudence : časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Prehľad obsahov čísel od r. 2013, abstrakty článkov a plné texty čísel starších ako jeden rok dozadu

http://www.jurisprudence.cz

Právník

Digitálny archív čísel rokov 1861-1937. Prehľad obsahov čísel od roku 1990 vrátane kľúčových slov a anotácií.

 

https://www.lib.cas.cz/digitalni-knihovna/

https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/obsahy-cisel-od-1990.html

Právní rádce

Digitálny archív čísel a plných textov od r. 2001

http://pravniradce.ihned.cz/archiv/

Soudce

Zdigitalizované čísla od č. 5/2005 do č. 3/2010

www.sucr.cz

STUDIA IURIDICA Cassoviensia

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou UPJŠ 2x ročne

http://sic.pravo.upjs.sk/

Dátum vytvorenia: 16. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 13. 8. 2019