20. výročie vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky

V dňoch 9. – 10. apríla 2013 sa uskutočnili oslavy 20. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorých vyvrcholením bolo slávnostné zhromaždenie v Štátnom divadle v Košiciach, na ktorom sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky, slovenskí i zahraniční hostia a zamestnanci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. So slávnostnými prejavmi na tomto zhromaždení vystúpili prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a primátor mesta Košice Richard Raši.

Pozvanie na oslavy prijali prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová, predseda Benátskej komisie Gianni Buquicchio, predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Maďarska Péter Paczolay, predseda Ústavného súdu Ukrajiny Anatolij Holovin, predsedníčka Ústavného súdu Chorvátskej republiky Jasna Omejec, predseda Ústavného súdu Srbskej republiky Dragiša Slijepčevič, predseda Ústavného súdu Rumunska Augustin Zegrean, predseda Ústavného súdu Čiernej Hory Milan Markovič, predseda Ústavného súdu Macedónska Branko Naumoski, podpredsedníčka Ústavného súdneho dvora Rakúska Brigitte Bierlein, podpredsedníčka Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky Sona Salmanova a sudca Ústavného súdu Ruskej federácie Nikolaj Bondar, sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Ján Šikuta, sudcovia Súdneho dvora Európskej únie Juraj Schwarcz a Daniel Šváby, predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Madej, podpredseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií Otto Brixi, minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec, verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý, zástupkyňa Slovenskej republiky pred ESĽP Marica Pirošíková a ďalší významní hostia.

Slávnostnému zhromaždeniu predchádzala medzinárodná konferencia na tému „Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu“.

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková vystúpila s príspevkom „Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po 20 rokoch“. Jubilujúci Ústavný súd Slovenskej republiky pozdravil predseda Benátskej komisie Gianni Buquicchio slávnostným príhovorom, v ktorom pripomenul niekoľko míľnikov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ocenil jeho doterajšiu činnosť a zaželal mu do budúcnosti všetko dobré.

S ďalšími príspevkami vystúpili predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský („Ústavný súd Českej republiky ako negatívny zákonodarca“), predseda Ústavného súdu Maďarska Péter Paczolay („Nový Základný zákon Maďarska a ústavný súd“), predseda Ústavného súdu Ukrajiny Anatolii Holovin („Vplyv rozhodnutí Ústavného súdu Ukrajiny na právny poriadok štátu v zmysle ochrany ústavných práv a slobôd“), podpredsedníčka Ústavného súdneho dvora Rakúska Brigitte Bierlein („Vplyv rakúskeho ústavného súdu na právny poriadok“), predseda Ústavného súdu Rumunska Augustin Zegrean („Úloha Ústavného súdu Rumunska pri zabezpečovaní súladu postupu pri organizovaní a vyhlasovaní referenda a overovaní jeho výsledkov“), sudca Ústavného súdu Ruskej federácie Nikolay Bondar („Ústavné súdnictvo – transformátor moderného konštitucionalizmu“), podpredsedníčka Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky („Pozdravný príhovor“), bývalý podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Eduard Bárány („Ústavný súd a hodnotová orientácia práva“), sudca Súdneho dvora Európskej únie a bývalý sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Daniel Šváby („Kedy Košice a kedy Luxemburg chráni základné práva? A čo na to Štrasburg?“), sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Ján Šikuta („Význam Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho interakcia s národným právnym poriadkom“), zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred ESĽP Marica Pirošíková („Ústavná sťažnosť ako účinný prostriedok nápravy z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva“), bývalý sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Ján Drgonec („Možnosti efektívnejšej ochrany ústavnosti v Slovenskej republike de constitutione ferenda“) a Jozef Suchoža z Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach („Ústavnoprávne zakotvenie princípu trhového hospodárstva a jeho sociálne a ekologické aspekty – legislatívne podnety“).

Program osláv 20. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky doplnilo 10. apríla 2013 slávnostné otvorenie novej pojednávacej miestnosti na verejné pojednávania pléna a senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nová pojednávacia miestnosť je výsledkom rozsiahlejších rekonštrukčných prác, ktoré prebiehali od júla 2009. Sieň je technologicky vybavenejšia, modernejšia a reprezentatívnejšia, čo ocenili aj domáci a zahraniční hostia, ktorí sa zúčastnili na jej oficiálnom sprístupnení prestrihnutím pásky predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivettou Macejkovou, predsedom Benátskej komisie Giannim Buquicchiom a predsedom Ústavného súdu Českej republiky Pavlom Rychetským.

Oslavy 20. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky boli zavŕšené udelením titulu „Doctor honoris causa“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach jednej z najvýznamnejších európskych osobností v oblasti práva, predsedovi Benátskej komisie Giannimu Buquicchiovi v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Medzinárodná konferencia

„Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu"

pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Košice, 9. apríl 2013

Príspevky

Pozn.: Príspevky neprešli jazykovou úpravou.

Ivetta Macejková

predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po 20 rokoch (PDF, 351 Kb) Príhovor na slávnostnom zhromaždení v Štátnom divadle Košice (PDF, 254 Kb)

Gianni Buquicchio

predseda Benátskej komisie

Slávnostný príhovor (PDF, 241 Kb)

Pavel Rychetský

predseda Ústavného súdu Českej republiky

Ústavný súd Českej republiky ako negatívny zákonodarca (PDF, 273 Kb)

Péter Paczolay

predseda Ústavného súdu Maďarska

Nový Základný zákon Maďarska a ústavný súd (PDF, 260 Kb)

Anatolii Holovin

predseda Ústavného súdu Ukrajiny

Vplyv rozhodnutí Ústavného súdu Ukrajiny na právny poriadok štátu v zmysle ochrany ústavných práv a slobôd (PDF, 245 Kb)

Augustin Zegrean

predseda Ústavného súdu Rumunska

Úloha Ústavného súdu Rumunska pri zabezpečovaní súladu postupu pri organizovaní a vyhlasovaní referenda a overovaní jeho výsledkov (PDF, 470 Kb)

Nikolay Bondar

sudca Ústavného súdu Ruskej federácie

Ústavné súdnictvo - transformátor moderného konštitucionalizmu (k otázke formovania súdneho konštitucionalizmu) (PDF, 390 Kb)

Sona Salmanova

podpredsedníčka Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky

Právne stanoviská Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky a ich dopad na zákonodarný proces v Azerbajdžane (PDF, 299 Kb)

Eduard Bárány

bývalý podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd a hodnotová orientácia práva (PDF, 156 Kb)

Daniel Šváby

sudca Súdneho dvora Európskej únie a bývalý sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Kedy Košice a kedy Luxemburg chráni základné práva? A čo na to Štrasburg? (PDF, 220 Kb)

Ján Šikuta

sudca Európskeho súdu pre ľudské práva

Význam Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho interakcia s národným právnym poriadkom (PDF, 230 Kb)

Marica Pirošíková

zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred ESĽP

Ústavná sťažnosť ako účinný prostriedok nápravy z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva (PDF, 240 Kb)

Ján Drgonec

bývalý sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Možnosti efektívnejšej ochrany ústavnosti v Slovenskej republike de constitutione ferenda (PDF, 360 Kb)

Jozef Suchoža

Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Ústavnoprávne zakotvenie princípu trhového hospodárstva a jeho sociálne a ekologické aspekty - legislatívne podnety (PDF, 365 Kb)

Dátum vytvorenia: 5.6.2023 Dátum aktualizácie: 29.6.2023